SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

Phòng Tài Chính Kế ToánCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

I.CHỨC NĂNG

Phòng Tài chính kế toán của TTYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc TTYT và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của đơn vị.

  1. NHIỆM VỤ:
  2. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của TTYT lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
  3. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
  4. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị.
  5. Tổ chức công tác kế toán trong TTYT theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị.
  6. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
  7. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
  8. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.

 

III. TỔ CHỨC:

  1. Các bộ phận:

- Thu chi ngân sách

- Theo dõi viện phí

-  Theo dõi tài sản

-  Thủ quỹ

  1. Lãnh đạo

- Trưởng phòng

- 1 – 2 phó trưởng phòng.

Scroll To Top