SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ
Địa chỉ: TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

Niềm Nở - Tận Tình - Chu Đáo - Chất Lượng

V/v hướng dẫn cam kết sử dụng kháng sinh hợp lý trên trang điện tử fanpage.com

Số văn bản:

Ngày ban hành: 1/20/2016 2:11:40 PM

Ngày có hiệu lực: 1/20/2016 2:11:40 PM

Ngày hết hạn:


Tải về:

CAM KET SD KHANG SINH HOP LY.doc

Scroll To Top